MobileLaw - Milieurecht 2.1

Mobilelaw - Milieurecht 2.1 For Android APK Download

About this app:

Raadpleeg de belangrijkste wetgeving inzake het Belgisch Milieurecht, met ondermeer

- Bos- en Veldwetboek en decreten
- Wetten en decreten op het natuurbehoud
- Milieubeleid, geluidshinder, afvalstoffen, dieren, duurzame ontwikkeling
- Vlarem, Mestdecreet, Drinkwaterdecreet
- Decreet grond- en pandenbeleid, CRAB-decreet, Soortenbesluit
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
- Energiedecreet, Jachtwet en decreten
- Internationale protocols (CITES, Kyoto, Nagoya)

e n ook:
Milieuhandhavingsdecreet
Wet ruilverkaveling van landeigendommen
Wet bestrijding van voor planten schadelijke organismen
Wet ruilverkaveling van landeigendommen in der minne
Geluidshinderwet
Wet gemedicineerde diervoeders
Wet doorvoer afvalstoffen
Wet betreffende het gebruik van hormonen
Wet bescherming en welzijn der dieren
Dierengezondheidswet
Wet bescherming bevolking en leefmilieu tegen ioniserende stralingen en FANC
KB invoer, uitvoer radioactieve stoffen
KB veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
Wet voorkoming van verontreiniging door schepen
Wet duurzame ontwikkeling
Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers
Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden
Wet toegang van het publiek tot milieu-informatie
KB preventie en herstel van milieuschade door ggo's
Wet klimaatresponsabiliseringsmechanisme
MB identificatie en registratie van honden
Wet riviervisserij
Wet onbevaarbare waterlopen
Decreet grondwaterbeheer
Milieuvergunningsdecreet
VLAREM I, II en III
Decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid
Besluit milieueffectrapportage
Besluit openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen
Decreet integraal waterbeleid
Besluit watertoets
MER-besluit
Milieuhandhavingsbesluit
VLAREL
Decreet Vlaamse Grondenbank
Bodemdecreet
VLAREBO
Decreet Brownfieldconvenanten
Decreet duurzame ontwikkeling
Besluit productievoorschriften biologische productie
GDI-decreet
Decreet diepe ondergrond
Decreet genetisch gemodificeerde gewassen

Decreet ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Decreet landinrichting
Decreet complexe projecten
Decreet omgevingsvergunning
GIPOD-decreet
Soortenschadebesluit
Fokkerijbesluit
Materialendecreet
VLAREMA
Decreet landbouw- en visserijbeleid
Wildedierenziektedecreet
KB identificatie en registratie van honden
Instandhoudingsbesluit
Decreet lage-emissiezones

Waals Wetboek van het Erfgoed (WWROSPE)
W. Huisvestingscode
W. Milieuwetboek
W. Landbouwwetboek
W. Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling
Brusselse Huisvestingscode
B. Wetboek milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid
B. Wetboek van Ruimtelijke Ordening
B. Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Richtlijn milieuaansprakelijkheid
Verordeningen
- inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantesoorten
- detergentia
- dierenwelzijn
- inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer
- overbrenging van afvalstoffen
- chemische stoffen REACH
- emissienormen voor nieuwe personenauto's
- gevaarlijke chemische stoffen
- productie en etikettering van biologische producten
- tegen illegale visserij
- gewasbeschermingsmiddelen
- EU-milieukeur
- biociden
- inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
- rapportage broeikasgassen en klimaatverandering
- inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid
- inzake invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens
- diergezondheidswetgeving
- fokkerijen

CITES-Verdrag
Protocol van Kyoto en Doha inzake klimaatverandering
Verdrag inzake biologische diversiteit
Verdrag van Aarhus inzake inspraak bij milieuaangelegenheden
Verordening toegang tot informatie en inspraak inzake milieuaangelegenheden
Internationale overeenkomst inzake tropisch hout
Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en billijke verdeling
COP21 Akkoord van Parijs

> 200 wetteksten in je broekzak
...
Read more

App Information

Version Rating APP Vote Size
2.1 0 0 -
Requirement Updated Installs Developer
4.2 and up November 7, 2019 1+ MobileLaw
High Speed Download